Anna Kit-Bieniecka
Średnia ocen wg popularnych serwisów:
4.5
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(37 ocen)
38 rezerwacji w ostatnim czasie
Umów wizytę
O lekarzu
Lek. med. Anna Kit-Bieniecka posiada specjalizacje w dziedzinach kardiologii oraz chorób wewn?trznych. Pracuje w Gda?skim Centrum Sercowo-Naczyniowym, przy ulicy Wile?skiej. Uko?czy?a Wydzia? Lekarski Akademii Medycznej w Gda?sku. Pracowa?a jako konsultant. ds. Kardiologii w Przemys?owym Zespole Opieki Zdrowotnej w Gda?sku oraz sprawowa?a funkcj? ordynatora Oddzia?u Kardiologii. Obecnie nale?y do Rady Ordynatorów Towarzystwa Kardiologicznego. W swojej praktyce k?adzie nacisk na profilaktyk?. Pomaga osobom po zawale serca oraz tym w grupie ryzyka. Zajmuje si? diagnoz? i leczeniem ró?nych chorób uk?adu sercowo-naczyniowego. Specjalizuje si? w leczeniu niewydolno?ci serca, choroby niedokrwiennej, choroby wie?cowej i nadci?nienia. Swoje diagnozy opiera nie tylko na obserwacji i wywiadzie, ale równie? na badaniach diagnostycznych takich jak pomiar ci?nienia ?ylnego, biopsja, badanie dna oka, badanie serca, os?uchiwanie w jego obr?bie, scyntygrafia serca i naczy? oraz badanie serca metod? rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej. Wykonuje równie? EKG ?ródsercowe, Holter EKG, angiografi?, echokardiografi? i koronarografi?. W swojej praktyce wykonuje zarówno drobne zabiegi, jak i te ratuj?ce ?ycie, mi?dzy innymi: wprowadzeniem zg??bnika do ?o??dka, cewnikowanie p?cherza moczowego, cewnikowanie ?y?y, nak?ucie t?tnicy do badania gazometrycznego i wk?ucia ?ylne, bezpo?redni masa? serca, elektrostymulacja w jego obr?bie, wszczepianie defibrylatorów serca oraz intubacj? dotchawiczn?.
Umów wizytę
Kardiologia